گیلان - تالش
کارشناسی شده
80,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 107
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,248,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 312
بنا(مترمربع) : 2
گیلان - رشت
کارشناسی شده
10,350,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 345
گیلان - رشت - سنگر
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1378
بنا(مترمربع) : 120
گیلان - رشت
کارشناسی شده
14,436,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1203
بنا(مترمربع) : 750
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
3,600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 6000
منطقه شهری : آستانه اشرفیه
گیلان - فومن
کارشناسی شده
3,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 829
بنا(مترمربع) : 350
گیلان - رشت
کارشناسی شده
600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 274
بنا(مترمربع) : 195
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
1,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
بنا(مترمربع) : 750
منطقه شهری : نقره ده