گیلان - تالش - اسالم
کارشناسی شده
2,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3172
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 400
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
320,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 400
گیلان - تالش
کارشناسی شده
1,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1384
کاربری : مسکونی - باغی
بنا(مترمربع) : 110
گیلان - تالش
کارشناسی شده
347,300,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 547
کاربری : مسکونی
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
1,800,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2400
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 115
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
390,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 600
کاربری : مسکونی
گیلان - فومن
کارشناسی شده
320,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 4400
کاربری : مسکونی
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
567,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 567
کاربری : مسکونی
گیلان - لنگرود - چاف
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 608
کاربری : مسکونی

 

ofoghsite.ir | copyright 2018 gamame.me