گیلان - تالش - اسالم
کارشناسی شده
2,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3172
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 400
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
1,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 288
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 210
گیلان - شفت
کارشناسی شده
125,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 235
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : -
گیلان - رشت
کارشناسی شده
960,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2400
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : -
گیلان - رشت - کوچصفهان
کارشناسی شده
660,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2750
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 2750
گیلان - سیاهکل
کارشناسی شده
420,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 840
کاربری : مسکونی
گیلان - رشت
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : -
گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
2,300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : خمام
کاربری : 1540
گیلان - املش - رانکوه
کارشناسی شده
400,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1300
کاربری : مسکونی