نتیجه جستجو

69 نتیجه در محل "مازندران "
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
750,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 256
بنا(مترمربع) : 281
مازندران - تنکابن - خرم آباد
کارشناسی شده
750,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 500
بنا(مترمربع) : 220
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 500
بنا(مترمربع) : 200
مازندران - تنکابن - خرم آباد
کارشناسی شده
1,300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3400
بنا(مترمربع) : 190
مازندران - چالوس
کارشناسی شده
2,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 315
بنا(مترمربع) : 220
مازندران - رامسر - کتالم
کارشناسی شده
500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 110
بنا(مترمربع) : 130
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
395,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 350
بنا(مترمربع) : 110
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
430,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 307
بنا(مترمربع) : 100
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
470,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 260
بنا(مترمربع) : 123