نتیجه جستجو

69 نتیجه در محل "مازندران "
مازندران - عباس آباد
کارشناسی شده
600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 320
بنا(مترمربع) : 120
مازندران - عباس آباد
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 280
بنا(مترمربع) : 160
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
750,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 200
بنا(مترمربع) : 200
مازندران - چالوس
کارشناسی شده
650,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 190
بنا(مترمربع) : 175
مازندران - نوشهر
کارشناسی شده
1,100,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 320
بنا(مترمربع) : 170
مازندران - تنکابن - شیرود
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 632
بنا(مترمربع) : 120
مازندران - تنکابن - خرم آباد
کارشناسی شده
270,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 450
بنا(مترمربع) : 95
مازندران - رامسر
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 160
بنا(مترمربع) : 160
مازندران - عباس آباد
کارشناسی شده
1,700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 700
بنا(مترمربع) : 460