نتیجه جستجو

69 نتیجه در محل "مازندران "
مازندران - چالوس
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 150
بنا(مترمربع) : 220
مازندران - نوشهر
کارشناسی شده
7,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 836
بنا(مترمربع) : 765
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 200
بنا(مترمربع) : 196
مازندران - تنکابن - خرم آباد
کارشناسی شده
1,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1400
بنا(مترمربع) : 180
مازندران - رامسر - کتالم
کارشناسی شده
800,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 390
بنا(مترمربع) : 120
مازندران - رامسر - کتالم
کارشناسی شده
2,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1312
بنا(مترمربع) : 205
مازندران - تنکابن - شیرود
کارشناسی شده
850,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 317
بنا(مترمربع) : 165
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 303
بنا(مترمربع) : 158
مازندران - رامسر
کارشناسی شده
4,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 450
بنا(مترمربع) : 220